Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego

Klauzula RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dziecka i jego opiekunów prawnych

na potrzeby rekrutacji dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i Pani/Pana dziecka przekazanych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu jest Gmina Czersk reprezentowana przez Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu, który działa za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Gminy Czersk jaką jest Gminny Klub Dziecięcy (GKD) w Krzyżu.

Kontakt: Krzyż 13, 89-642 Rytel.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 3a* ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U.2021.75 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 2. Podane dane osobowe w zależności od ich zakresu będą przetwarzane zgodnie z:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z przepisami:

 • art. 3a* ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U.2021.75 ze zm.),

 • art. 5-6 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 1. art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przetwarzaniem zgodnym z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i w związku z art. 3a ust. 1 pkt 6)* ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U.2021.75 ze zm.) – dotyczy danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka,

 2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z:

 • art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U.2021.75 ze zm.),

 • realizacją Uchwały XXIX/346/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Krzyżu oraz nadania statutu,

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

 • podanie innych danych w zakresie nieokreślonym art. 3a* ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U.2021.75 ze zm.) zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie,

 1. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku z przetwarzaniem zgodnym z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (nie dotyczy danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka) konieczna jest Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora Danych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych - dodatkowo dane osobowe (w zakresie: imienia i nazwiska) mogą zostać udostępnione na listach zawierających wyniki rekrutacji (tablica w GKD, BIP, strona www).

 2. Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państw poza obszarem EOG lub do organizacji międzynarodowej i że dane te nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

 3. Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe zgromadzone w aktualnym procesie rekrutacyjnym przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu procesu rekrutacji oraz zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora Danych i zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych.

 4. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 7 RODO),

 

 1. dostępu do przekazanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 15 RODO),

 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 16 RODO),

 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 10 oraz drogą elektroniczną: iod@czersk.pl .

 

 

* Art.  3a.  [Dane rodziców i dzieci podlegające przetwarzaniu przy obejmowaniu dziecka opieką]

1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;

1a) informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim;

2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - daty urodzenia;

2a) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców - o ile je posiadają;

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę;

6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

7) dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od wysokości dochodów.

2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.