Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego

Deklaracja dostępności


Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gkdczersk.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,

• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-01.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pietrzak, adres poczty elektronicznej anna.pietrzak@zlobek.czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 889-652-653 / 52 -880-1000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego składa się z Gminnego Klubu Dziecięcego , który mieści się w Krzyżu, ulica Krzyż 13, kod pocztowy 89-642 Rytel. Budynek Gminnego Klubu Dziecięcego nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Klub Posiada dwa wejścia jednak przed każdym są schody i brak podjazdów dla wózków. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Klub mieści się na parterze owego budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem jest duży plac, gdzie można zaparkować.
W skład Zespołu również zalicza się Żłobek Gminny w Czersku, przy ulicy Chojnickiej 5A w Czersku. Dojazd do placówki jest możliwy tylko od Ulicy Chojnickiej. W obszarze żłobka jest parking przeznaczony dla pracowników i interesantów żłobka, jak również Przedszkola Samorządowego im. Jana Brzechwy. Jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony przedszkola z boku budynku i od tylu. Jest również oddzielne wejście do kuchni dla pracowników kuchni. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością , posiada windę i toalety dla interesantów/osób niepełnosprawnych. Na parterze żłobka znajdują się szatnie , 3 sale żłobkowe, kuchnia, pomieszczenia sanitarne. Na pierwszym piętrze są 2 sale żłobkowe, gabinet Pielęgniarki i Dyrektora


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Zespołu żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku bądź telefonicznie pod nr: 889-652-653.